/Сни

Apr. 22nd, 2017 01:42 pm
bf_109e: (Суігінто в охуєньї)
[personal profile] bf_109e
Снився нещодавно тривожний сон. Не кошмар, а просто такий тривожно-хвилюючий сон. В якому я зненацька сиджу на лекції в якійсь аудиторії, і треба вести конспект, який в кінці пари будуть перевіряти, а я не взяв зошита по цьому предмету, і вирвав з середини якогось іншого пару листочків для конспектування, і от зараз буде перевірка, і мене за відсутність конспекта будуть сварити.

Аж цікаво, як студентський досвід інколи такою тривогою у снах розквітає. Колись схожий тривожний сон снився - буцімто я прийшов на екзамен по будівельних конструкціях, і нічогісінько не знаю. І доведеться просити викладача, щоб поставив мені неявку, і я піду на перездачу.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

bf_109e: (Default)
bf_109e

July 2017

S M T W T F S
      1
23 4567 8
9101112131415
1617181920 21 22
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:01 am
Powered by Dreamwidth Studios